Zmluvné podmienky

 

Obchodné podmienky
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Nákup v našom internetovom obchode môžu uskutočňovať fyzické ako aj právnické osoby bez
obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
Zaslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito VOP.
Predávajúci: Šetrireality,s.r.o. prevádzkovateľ stránky SUPERKRIVKY.SK, Borová 3, 01007 Žilina,
Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného
vzťahu s predávajúcim.
Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu:
https://superkrivky-sk.webnode.sk/
2. OBJEDNÁVANIE TOVARU
Tovar si môže kupujúci objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode
Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy
zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Od tohto
termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a
dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných
obchodných podmienok.
Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi
predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu
doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.
Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu,
telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH,
názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka
prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona
o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi
predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej
prepravu tovaru).
3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY
Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:
Pred prevzatím tovaru:
bankovým prevodom
Pri prevzatí tovaru:
poštovou alebo kuriérskou dobierkou
Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od
potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný
bude objednaný tovar a prepravné náklady.
Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách. Všetky ceny sú uvádzané s DPH.
Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v
čase objednania tovaru (okrem tlačových chýb).
4. DODACIE PODMIENKY
Tovar bude odoslaný kupujúcemu od 2 do 30 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť
zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia
zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať  Zápis o
škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu
nebudú akceptované.
Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných
čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu
vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, je tovar majetkom predávajúceho!
Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia
kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.
Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:
Poštovné a balné 4,00 € s DPH do 3 kg
Poštovné a balné 5 € s DPH do 3 kg pri platbe dobierkou
5. VRÁTENIE TOVARU
Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní
odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí
obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí
byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a
zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.
Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s
produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu
(návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.
Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o
odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.
Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť
a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo preddavok, ktorý
kupujúci uhradil za produkt, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.
Pri bezdôvodnom vrátení tovaru bude z kúpnej sumy odpočítaný storno poplatok vo výške 10 %
sumy za tovar. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.
6. REKLAMÁCIE
Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať
predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady.
Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, v originálnom obale.
Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená,
predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 5,00 Eur
a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je
nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu
u výrobcu.
Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s
výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo
neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené
živelnou pohromou.
Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.
7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito
všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na
ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu
príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia
zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č.
634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri
podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a
predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z
neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo
Občianskeho zákonníka.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú
(vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom
elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti  dňom uverejnenia.